Palvelut

Perheterapia
Joskus ihan tavalliset parisuhteeseen ja perheen kehitykseen vaikuttavat asiat, 
kriisitilanteet ja erilaiset ympäristöstä johtuvat seikat muuttavat perheen 
tilannetta ja vuorovaikutusta niin, että tarvitaan perheterapiaa. 
Perheterapiassa voidaan tavata koko perhettä, lasta ja vanhempaa, 
sisaruksia tai vain vanhempia riippuen perheen tarpeesta ja toiveesta. 
Perheterapian tarkoituksena on auttaa perheenjäsenten keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa, antaa kaikille mahdollisuus keskusteluun ja kuulluksi 
tulemiseen sekä löytää perheen omia voimavaroja.
Pyrkimyksenä on koko perheen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
parantaminen. Perheterapiatapaamiset toteutetaan usein 60- 90 minuutin pituisina 
n. 1-3 kertaa kuukaudessa. Perheterapiaan voi hakea Kelan korvausta.  
Tätä varten tarvitaan erikoislääkärin arviointi ja lausunto perheterapian 
tarpeesta Kelaa varten. Kuntoutujan on täytettävä Kelan kuntoutushakemus 
suunnitellusta perheterapiasta.

Pariterapia
Toisinaan parisuhteessa näkökulmat jumiutuvat ja tuntuu siltä, että suhde on 
kriisissä.Melko yleinen syy pariterapiaan hakeutumiselle on parin keskinäisen 
vuorovaikutuksen toimimat-tomuus. Esimerkiksi lapsen saaminen, taloudelliset 
ongelmat, uskottomuus, riippuvuusongelmat, lapsettomuus tai uusperheen 
dynamiikkaan liittyvät ongelmat kuormittavat suhdetta.
Työskentelyn tavoitteena voi olla vuorovaikutuksen ja suhteen parempi toimiminen 
tai jonkin yksittäisen ongelman käsittely.  
Pariterapian pituus vaihtelee yhden kerran konsultaatiosta esim. 10 kertaan. 
Käyntikerroista sovitaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Pariterapiaan voi hakeutua 
myös yksin.

Yksilöterapia
Yksilöpsykoterapiaan hakeudutaan monenlaisista syistä, joista yleisimmät ovat 
masennus ja ahdistus. Yksilöpsykoterapiassa on mahdollisuus tarkastella henkilön 
omaa historiaa ja nykyhetkeä tulevaisuuteen suuntautuen. Yksilöpsykoterapiassa 
sisältö, kesto ja tiiviys sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Elämäntaitovalmennus
Elämäntaitovalmennuksessa tarkastellaan jotakin tiettyä fokusoitua ongelmaa tai 
pulmaa, johon yhdessä etsitään ratkaisua. Elämäntaitovalmennus ei ole 
psykoterapiaa vaan enemmänkin ohjausta, ratkaisukeskeistä ajattelua ja motivointia
Elämäntaitovalmennuskäyntejä voi käyttää oman ajattelun ja tavoitteiden kirkastami-
seen esimerkiksi tilanteissa, joissa pohtii suurta tai pientä elämänmuutosta. 
Elämäntaitovalmennusta voi käyttää apuna mm. työpaikan vaihdossa, koulutusta 
pohtiessa, laihdutuksen tueksi tai muussa itselle haastavaksi kokemassaan 
tilanteessa. Tapaamisia voi olla yksi tai useampia, tapaamisissa ja niiden 
välillä voidaan käyttää myös erilaisia tehtäviä.

Vanhempien ohjaus
Tarjoan vanhemmille ohjausta ja tukea lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen 
liittyvissä kysymyksissä, erityistarpeissa ja eri kehitysvaiheisiin liittyvien 
haasteiden kohtaamisessa. Ohjaus on tukea vanhemmille terapiassa käyvän lapsen 
tai nuoren terapian rinnalle.
Nuoren (16—25v.) terapiaan liittyviä vanhempien ohjauskäyntejä voidaan tukea 
Kelan myöntämänä kuntoutuksena nuoren terapian rinnalla, kun ohjauskäynnit ovat 
erikoislääkärin lausunnon mukaan välttämättömiä.
Tuki haetaan ennen ohjauskäyntien aloittamista.

Työnohjaus
Annan työnohjausta esimiehille, yksilöille ja ryhmille sosiaali- ja terveysalalla.

Lastensuojelun edunvalvonta
Lastensuojelun edunvalvonnassa kyse on lapsen henkilöön liittyvästä edunvalvonnas-
ta,joka on tarpeen sellaisissa tilanteissa, joissa huoltaja jostakin syystä ei voi 
puolueettomasti toimia lapsen edunvalvojana. 
Lastensuojelulain 22 §:n mukaan lapselle on tarvittaessa haettava edunvalvojaa 
käyttämään hänen puhevaltaansa. Sosiaalityöntekijä velvoitetaan huolehtimaan siitä, 
että edunvalvojaa haetaan tarvittaessa. Lisätietoja tiedustellessa.

Lastensuojelun avopalvelut ja  konsultaatiot
Kuntien lastensuojelu voi ostaa perheille kauttani avohuollon tukitoimena 
toteutettavia palveluita. Lisätietoja tiedusteltaessa. 

syyskuu-2013-kivet